ATOS液压元件
  HIRSCHMANN连接器
  ASCO压力传感器
  德国BURKERT宝德流体
  德国E+H总代理
  美国纽曼帝克NUMATICS
  HAWE代表处
  德国REXROTH力士乐总代理
  德国FESTO费斯托
  德国贺德克HYDAC

 首页>>产品展示>>德国伯恩斯坦Bernstein中国总代理>>Bernstein限位开关>>BERNSTEIN伯恩斯坦限位开关

BERNSTEIN伯恩斯坦限位开关

点击放大
产品型号:
产品报价:
产品特点:
中国总代理德国伯恩斯坦Bernstein
● Bernstein限位开关
● Bernstein安全开关
● Bernstein脚踏开关
● Bernstein拉线开关
● Bernstein安全继电器
● Bernstein急停开关
● Bernstein电感式传感器
  BERNSTEIN伯恩斯坦限位开关的详细资料:

德国BERNSTEIN伯恩斯坦传感器 限位开关 安全继电器

销售:

传感器限位开关 光电开关 安全传感器 行程开关 安全门开关

自动化设备供应BERNSTEIN限位开关金属外壳DI系列ENM2系列SN2系列GCI系列塑料外壳系列C2系列;Ti2系列 I88系列,E
BERNSTEIN 伯恩斯坦限位开关,安全开关,脚踏开关,拉线开关,安全继电器,急停开关,电感式传感器,光电传NK系列BI2系列.型号有:D-U1D- U1ZD-U1ZRWD-E2PWENM2-U1ZIWENM2-SU1ZIWENM2-UV16ZRIWSN2-U1ZWSN2-U1LIWSU1ZHWC2-U1ZC2-SU1ZC2-SU1ZKC2-A2ZKTi2-U1ZWTI2-U1ZRIWTIZ-UIZAHTI2-A2ZAHI88-U1ZWI88-A2ZWI88-UV16ZWI88-U1AVI88-SU1ZDGKWBI2-SU1ZBIZ-A2ZWBI2-SU1AVGC-SUIZ RIWGC-U1AVGC-SU1 AD;
BERNSTEIN带分离式操作头和带弹力或电磁内琐的金属壳体开关SLM系列 SLM-FVTW 24DC-55-AR
BERNSTEIN塑料外壳由磁铁联琐安全开关SLK系列SLK-FVT24UC-55-ARSLK-FVTU24-230MC-55ARL
BERNSTEIN金属外壳联琐式安全开关 ENM2 GC系列,ENM2-U1ZVTWGC-U1VT90 ;
BERNSTEIN塑料外壳SKI系列,SKI-U1ZM3SKI-A2ZM3SKI-UV15ZM3SKI-A2ZM3;
BERNSTEIN塑料外壳ENK-VTU系列,ENK-U1ZVTUENK-A2ZVTUENK-UV15Z VTU;
BERNSTEIN塑料外壳SKT系列,SKT-U1ZM3SKT-SU1ZM3SKT-A2ZM3SKT-SA2ZM3;
BERNSTEIN塑料外壳SKC/SK系列,SK-U1ZMSK-UV1ZMSK-UV16ZMSK-A2MSK-U1ZMSK-A2ZF30M;
BERNSTEIN光电传感器OZ20系列,OR05系列,OR12系列,OR17系列,OR20系列,OR90系列;
BERNSTEIN安全继电器 SCR系列SCR3-W22-3.5-DSCR4-W22-2.6-SDSCR4-W52-4.10-SD

德国BERNSTEIN伯恩斯坦传感器 限位开关 安全继电器

定货号 型号

102.0000.000 GEH.KPL.CA-020
102.0006.000 GEH.KPL.CA-020 SBGL BEA KB
102.0010.000 GEH.KPL.CA-020 SB BEA KB
102.0034.000 GEH.KPL.CA-020 UNL
106.0000.000 GEH.KPL.CA-060 B
106.0006.000 GEH.KPL.CA-060 SBGL KB
106.0008.000 GEH.CA-060 HF BEA
106.0010.000 GEH.KPL.CA-060 SB BEA KB
106.0038.000 GEH.KPL.CA-060
106.0094.000 GEH.KPL.CA-060 BEA B
108.0000.000 GEH.KPL.CA-080 B
108.0006.000 GEH.KPL.CA-080 SBGL BEA KB
108.0008.000 GEH.KPL.CA-080 HF BEA KB
108.0009.000 GEH.KPL.CA-080 W
108.0010.000 GEH.KPL.CA-080
108.0042.000 GEH.KPL.CA-080
110.0000.000 GEH.KPL.CA-100
110.0006.000 GEH.KPL.CA-100 SBGL BEA KB
110.0008.000 GEH.KPL.CA-100 HF
110.0010.000 GEH.KPL.CA-100 SB
110.0053.000 GEH.KPL.CA-100 UNL.
110.0076.000 GEH.KPL.CA-100 B

BERNSTEIN伯恩斯坦限位开关

6008101036 C2-U1Z KURZ C 4024337060847
6008104025 C2-U1Z ST B 4024337043284
6008107019 C2-U1Z K C 4024337022470
6008116013 C2-U1Z R B 4024337022425
6008116032 C2-U1Z R 90GR C 4024337022685
6008351002 C2-SU1Z B 4024337022319
6008351008 C2-SU1Z O.M. C
6008351037 C2-SU1Z KURZ C
6008354026 C2-SU1Z ST B 4024337022623
6008357020 C2-SU1Z K B 4024337043291
6008366014 C2-SU1Z R C 4024337022432
6008366033 C2-SU1Z R O.M. B
6008801003 C2-A2Z B 4024337022326
6008801005 C2-E2 C 4024337022340
6008801009 C2-A2Z O.M. C
6008804027 C2-A2Z ST C 4024337043307
6008804029 C2-E2 ST C
6008807021 C2-A2Z K C 4024337022494
6008816015 C2-A2Z R C 4024337037214
6008816017 C2-E2 R C
6008851004 C2-SA2Z C 4024337022333
6008851006 C2-SE2 C 4024337022357
6008857022 C2-SA2Z K C
6008866016 C2-SA2Z R C
6010853002 SGS-SA2Z W F3 24V A 4024337060861
6010853003 SGS-SA2Z W F6 230V C 4024337060878
6010853004 SGS-SA2Z W F3 230V B 4024337060885
6011211908 SGC-U1Z B 4024337012082
6011231909 SIGC-UV1Z C 4024337012235
6011411854 SD-U1 B 4024337011986
6011411856 SD-U1 B 4024337038310
6011411868 SD-U1 P-RAST B 4024337011993
6011431857 SID-UV1Z B 4024337012150
6011431869 SID-UV1Z P-RAST A 4024337012181
6011620020 SR-U2Z 300 B 4024337028786
6011621026 SR-U2Z 175 B 4024337033551
6011621030 SR-U2Z 100 B 4024337033520
6011629019 SR-U2Z-NA-QF 300 B 4024337028601
6011629024 SR-U2Z-QF 175 C 4024337033544
6011629027 SR-U2Z-NA-QF 175 B 4024337033537
6011629028 SR-U2Z-QF 300 C 4024337029455
6011629031 SR-U2Z-NA-QF 100 B 4024337033506
6011629032 SR-U2Z-QF 100 B 4024337033513
6011691033 SR-A4Z 100 B 4024337043314
6011691036 SR-A3Z/E1 300 B 4024337043338
6011691041 SR-A3Z/E1-QF 300 B 4024337043369
6011691047 SR-A4Z 175 B 4024337043406
6011691048 SR-A4Z 300 C 4024337043413
6011691049 SR-A4Z-QF 100 B 4024337043420
6011691050 SR-A4Z-QF 175 B 4024337043437
6011691051 SR-A4Z-QF 300 B 4024337043444
6011691052 SR-A4Z-NA-QF 100 C 4024337043451
6011691053 SR-A4Z-NA-QF 175 C 4024337043468
6011691054 SR-A4Z-NA-QF 300 B 4024337043475
6011811133 SEK-U1Z B 4024337012068
6011831134 SIEK-UV1Z A 4024337012204
6012431877 SID-UV1 B 4024337015496
6012431883 SID-UV1Z P-RAST B 4024337038099
6012441907 SID-UV2Z P-RAST A 4024337012198
6012811029 SEM2-U1Z B 4024337030475
6012831022 SIEM2-UV1Z B 4024337031915
6012831023 SIEM2-UV1Z P-RAST B 4024337031519
6012921089 SRM-U1Z/U1Z-LU-175 C 4024337057168
6012921090 SRM-U1Z/U1Z-LU-175-E C 4024337057175
6012921091 SRM-U1Z/U1Z-LU-300 C 4024337057182
6012921092 SRM-U1Z/U1Z-LU-300-E C 4024337057199
6012921093 RM-U1Z/U1Z-LU-175 C 4024337057205
6012929085 SRM-U1Z/U1Z-QF-175 B 4024337057212
6012929086 SRM-U1Z/U1Z-QF-175-E B 4024337057229
6012929087 SRM-U1Z/U1Z-QF-300 C 4024337057236
6012929088 SRM-U1Z/U1Z-QF-300-E C 4024337057243
6012991098 SRM-A2Z/U1Z-LU-175 C 4024337059933
6012991099 SRM-A2Z/U1Z-LU-175-E A 4024337059940
6012991100 SRM-A2Z/U1Z-LU-300 A 4024337059957
6012991101 SRM-A2Z/U1Z-LU-300-E A 4024337059964
6012999094 SRM-A2Z/U1Z-QF-175 C 4024337059971
6012999095 SRM-A2Z/U1Z-QF-175-E C 4024337059988
6012999096 SRM-A2Z/U1Z-QF-300 C 4024337059995
6012999097 SRM-A2Z/U1Z-QF-300-E A 4024337060007
6013531367 SIN-UV1Z P-RAST B 4024337020223
6013812075 SI-U1Z A 4024337012099
6013832076 SII-UV1Z B 4024337012242
6014735001 SI1-U2Z AK R-RAST B 4024337012112
6014735025 SI1-U1Z/U1Z AK R-RAST C 4024337012105
6015625001 SIRK-U2Z R B 4024337024283
6015735002 SI2-U2Z AK R-RAST C 4024337012129
6015736003 SI2-U2Z AW R-RAST B 4024337011917
6016119016 SK-U1Z M A 4024337012273
6016119035 SK-U1Z P P 4024337018732
6016119081 SK-U1Z MF C
6016119084 SK-U1Z MRU C
6016119159 SK-U1Z M B 4024337060892
6016139034 SK-UV1Z M B 4024337012310
6016169026 SK-UV15Z M B 4024337012297
6016169036 SK-A2Z M B 4024337012266
6016169039 SKC-A1Z M B 4024337018985
6016169053 SK-A2Z F30 M B 4024337033858
6016169054 SKC-A1Z P C 4024337018619
6016169061 SK-UV15Z F30 M B 4024337026164

德国BERNSTEIN伯恩斯坦传感器 限位开关 安全继电器

产品相关关键字: 伯恩斯坦限位开关 伯恩斯坦限感器限位开关 伯恩斯坦限光电开关 伯恩斯坦限安全传感器 伯恩斯坦限行程开关 安全门开关
 如果你对BERNSTEIN伯恩斯坦限位开关感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系:

留言框

 • 产品:

 • 您的单位:

 • 您的姓名:

 • 联系电话:

 • 常用邮箱:

 • 省份:

 • 详细地址:

 • 补充说明:

 • 验证码:

  请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
 相关同类产品:
Bernstein限位开关德国一手货源  德国Bernstein限位开关良心总代理  中国(总代理)德国Bernstein伯恩斯坦开关 传感器 机箱 
 
东莞市腾达设备贸易有限公司 版权所有 总访问量:808137 地址:广东省东莞市南城区宏远路一号宏远酒店商务楼14楼13A11 邮编:
电话:0769-89770965 传真:0769-22301098 手机:15216878095 联系人:廖宋文 邮箱:3252693579@qq.com
GoogleSitemap 网址:www.shyingzhe.com ICP备案号:

化工仪器网

推荐收藏该企业网站